Mikropilota

Mikropilota je štíhlý základový prvek, který přenáší osová zatížení (tlakové i tahové) od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy. V podstatě se jedná o vratné piloty průměru max. do 300 mm, které jsou svým kořenem vetknuty do okolní horniny injektáží.

Použití mikropilot je výhodné zejména v případech:

– zakládání objektů
– zakládání objektů ve stavebně omezených prostorách
– při rekonstrukci objektů a úpravě jejich založení,
– podchycení stávajících základů objektů
– zajištění ražeb podzemních děl.

Názorný postup prací:

 


Mikrozápory

Mikrozápory jsou maloprofilové ocelové profily ( HEB, I ) o průměru běžně do 140 mm, nebo ocelové TR nejčastěji ∅ 89/10

Postup provádění mikrozápor:

– Vyhloubení vrtu
– Vyplnění vrtu cementovou zálivkou u trvalých zápor, betonáž paty MZ u dočasných zápor
– Zapuštění mikrozápory


Horninové kotvy

Horninové kotvy jsou tělesa, která přenášejí tahové síly od konstrukce do podloží (horniny). Většinou se používají ve skupinách. Často také pro zajištění stability (zápor). Kotva se skládá z hlavy, táhla a kořene. Tahová síla působící na hlavu se přes táhlo přenáší do kořene upevněného v hornině.

Zjednodušený technologický postup:
provedení vrtu
vyplnění vrtu zálivkou
osazení výztuže ( lana/gewi )
injektáž kořene
kompletace hlavy
napnutí kotvy pomocí napínacího zařízení

Táhlo kotvy může být tvořeno tyčemi, nebo 1 – 12 ocelovými pruty o průměru 25, 32 či 36 mm. Zatímco tyčová kotva přenáší do podloží síly do 500 kN, kotva lanová může být použita až do 1800 kN.

 


Zemní hřebík

Zemní hřebík je prvek speciálního stavitelství – ocelový prut zalitý cementem, jehož hlava ústí do krycí vrstvy tvořené stříkaným betonem a KARI sítí. Vrty určené pro zemní hřebíky mívají průměr do 150 mm.

Zemní hřebíky slouží ke zpevnění svahů, respektive půdy v jejím přirozeném uložení. Pro zpevnění zeminy se používají hřebíky uložené do zeminy v husté síti. Vyztužená zemina tak lépe odolává povrchovému zatížení, ale především zemnímu tlaku.


Stříkaný beton

Stříkaný beton (Torkret) je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí rotačního děla a stlačeného vzduchu.

Postup:
Suchá směs se dopravuje pomocí hadice do torkretovací pistole s tryskou, kde s smísí s vodou a nanáší se na svislé konstrukce s předem upravenou ocelovou výztuží, popřípadě i s předpjatými zemními hřebíky.